Uregulowanie prawne e-sportu

By annak

Chcąc zająć się podatkowymi aspektami e-sportu należy przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie czy e-sport rzeczywiście jest sportem. Moim zdaniem tak.  Przede wszystkim wpływa na to rozwinięcie definicji sportu w Ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857, późniejsze zmiany m.in. tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 1669.). Został dodany podpunkt 1a:

„1. Sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej
 i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.

1a. Za sport uważa się również współzawodnictwo oparte na aktywności intelektualnej, którego celem jest osiągnięcie wyniku sportowego.”[1].

W uzasadnieniu do projektu ustawy w 2017 roku zauważono, że według prognoz e-sport będzie miał na całym świecie w 2019 roku aż 345 milionów fanów, oraz że skutki e-sportowej aktywności intelektualnej w aspekcie społecznym są podobne do uprawiania aktywności fizycznej. Podkreślono przy tym, że profesjonalne podejście do gry w sporty elektroniczne wymaga również od uczestników uprawiania aktywności fizycznej.Rolę
e-sportu widać również w interpretacjach do orzeczeń[2]. Widzimy w nich tendencje by w opodatkowaniu konkursów i wynagrodzeniach zawodników traktować e-sport analogicznie do sportów tradycyjnych.

Nowelizacja daje też możliwość założenia pełnoprawnych polskich związków e-sportowych na podstawie ustawy o sporcie. Nie zostały jeszcze utworzone, w wykazie polskich związków sportowych – Komunikat z 5 czerwca 2018 r. nie został żaden ogłoszony[3].


[1] Dz. U. 2010 Nr 127 poz. 857 U S T AWA z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

[2] Interpretacja indywidualna z dnia 28 lutego 2018 r. 0114-KDIP3-2.4011.356.2017.2.AK

[3]https://www.msit.gov.pl/pl/sport/polskie-zwiazki-sportow/informacje-dla-polskich/7808,Wykaz-polskich-zwiazkow-sportowych-Komunikat-z-5-czerwca-2018-r.html .